dr Nikola Karličić
- docent -

Zaposlen na Mašinskom fakultetu od 2012. godine.

Održava nastavu na osnovnim i master akademskim strudijama na Mašinskom fakultetu na sledećim predmetima:

Osnovne akademske studije

Master akademske studije


Kontakt


Radno iskustvo

Mašinski fakultet Beograd, Kraljice Marije 16, 11000 Beograd, Srbija


Obrazovanje

Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet


Članstvo u profesionalnim organizacijama


Bibliografija naučnih i stručnih radova

Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20)

Radovi u vrhunskim međunarodnimm časopisima (M21)
 1. Stevanovic V., Stanojevic M., Jovovic A., Radic D., Petrovic M., Karlicic N.: Analysis of transient ash pneumatic conveying over long distance and prediction of transport capacity, - Powder Technology, Vol 254, pp. 281-290, 2014. (ISSN 0032-5910, DOI: 10.1016/j.powtec.2014.01.038, IF2014=2,349; izvor KoBSON).
Radovi u međunarodnimm časopisima (M22)
 1. Karlicic N., Jovovic A., Radic D., Obradovic M., Todorovic D., Stanojevic M.: The Effect of Permeability on Lignite Fly Ash Pneumatic Conveying System Design, - Revista de Chimie, Vol 69, No 2, pp. 341-345, 2018. (ISSN 2537-5733, IF2017=1,412; izvor KoBSON).

Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30)

Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u celini (M33)
 1. Todorović D., Jovović A., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Impact of thermal power plants “Nikola Tesla” on sulphur dioxide air pollution in Belgrade, - Proceedings of the 3rd International conference Ecology of urban areas, pp. 112 – 119, ISBN 978-86-7672-210-5, Ečka 2013.
 2. Karličić N., Jovović A., Radić D., Obradović M., Todorović D., Stanojević M.: Characteristics of fly ash from thermal power plants important for handling and storage systems design and its utilization, - Proceeding of the International Conference “Power Plants 2016”, pp. 806 – 816, ISBN 978-86-7877-024-1, Zlatibor 2016.
 3. Todorović D., Jovović A., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Modeling of PM10 dispersion from coal thermal power plants Kostolac A and B, - The Sixth International WeBIOPATR Workshop & Conference, Particulate Matter: Research and Management, WeBIOPATR2017, pp 1-14, ISBN 978-86-83069-49-1, Beograd 2017.
Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu (M34)
 1. Stanojević M., Radić D., Simić S., Todorović D., Karličić N.: Energy efficiency parameters of aeration systems in water treatment, - Proceedings of the Fourth Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries, pp. 3.8.1-3.8.8, ISBN 978-86-7877-023-4, Divčibare 2013.

Monografije nacionalnog značaja (M40)

Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja (M45)
 1. Jovović A., Todorović D., Radić D., Stanojević M., Obradović M., Karličić N.: Sagorevanje fosilnih goriva: Emisije i tehničko-tehnološke mere za smanjivanje emisije, str. 117 – 163, u Energetika i životna sredina (urednik akademik Marko Anđelković), Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), ISBN 978-86- 7025-607-1, Beograd 2013.

Radovi u časopisima nacionalnog značaja (M50)

Rad u vrhunskom časopisu nacionalnog značaja (M51)
 1. Stanojević M., Stevanović V., Bajić M., Karličić N.: Uticajni faktori na rad sistema pneumatskog transporta pepela na primeru postrojenja u TENT-B, - Energija, ekonomija, ekologija, No 3-4, pp. 178-184, ISSN 0354-8651, 2014.
Rad u nacionalnom časopisu (M53)
 1. Stajić Z., Tanasić N., Karličić N.: Optimizacija klipnih kompresora u procesnoj industriji, - Procesna tehnika, No 1, pp 26-31., ISSN 2217-2319, 2011.
 2. Karličić N., Stanojević M., Radić D., Bajić M.: Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim TE značajna za primenu u industriji građevinskog materijala, - Procesna tehnika, No 1, pp 34-38, ISSN 2217-2319, 2014.
 3. Todorović D., Jovović A., Petrov O., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics, - Procesna tehnika, No 2, pp. 28-36, ISSN 2217-2319, 2015.
 4. Obradović M., Radić D., Jovović. A., Todorović D., Karličić N., Stanojević M.: Idejno rešenje konzervacije parnih kotlova u termoelektrani, - Procesna tehnika, vol. 30, no. 2, pp. 28-34, Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera Srbije (SMEITS), DOI: 10.24094/ptc.018.30.2.28, 2018.

Predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja (M60)

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)
 1. Simić S., Stanojević M., Karličić N.: Specifičnosti upravljanja otpadnim staklom, - Zbornik radova sa 25. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '12, pp. 21-28, ISSN 2217-2319, Beograd 2012.
 2. Simić S., Stanojević M., Karličić N.: Uspostavljanje integrisanog i održivog sistema reciklaže motornih vozila na kraju životnog ciklusa značajan segment zaštite životne sredine, - Zbornik radova sa 25. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '12, pp. 12-21, ISSN 2217-2319, Beograd 2012.
 3. Todorović D., Jovović A., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Air dispersion modeling in order to assess impact of power and industrial plants, - Zbornik radova sa Workshop Envirobanat 2013, pp 74 – 81, ISBN 978-86-7672-207-5, Ečka 2013.
 4. Stanojević M., Stevanović V., Bajić M., Karličić N.: Uticajni faktori na rad sistema pneumatskog transporta pepela na primeru postrojenja u TENT-B, - Zbornik radova sa XXX međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2014, Energija, ekonomija, ekologija, No 3-4, 2014, pp. 178-184, ISSN 0354-8651, Zlatibor 2014.
 5. Karličić N., Stanojević M., Radić D., Bajić M.: Svojstva pepela koji nastaje sagorevanjem lignita u domaćim TE značajna za primenu u industriji građevinskog materijala, - Zbornik radova sa 27. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '14, pp. 34-38, ISBN 978-86-81505-75-5, Beograd 2014.
 6. Tomović A., Stanojević M., Jovović A., Karličić N.: Upotreba otpadnih gorivih materijala u cementnoj industriji, - Zbornik radova sa 27. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '14, pp. 1-6, ISBN 978-86-81505-75-5, Beograd 2014.
 7. Todorović D., Jovović A., Petrov O., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Using air dispersion modeling to evaluate stack characteristics, - Zbornik radova sa 28. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '15, pp. 224 – 240, ISBN 978-86-81505-77-9, Inđija 2015.
 8. Karličić N., Stanojević M., Radić D., Jovović A., Obradović M., Todorović D.: Uticaj faktora permeabilnosti pepela niskovrednih ugljeva na odvijanje pneumatskog transporta, - Zbornik radova sa 28. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '15, pp. 293 – 299., ISBN 978-86-81505-77-9, Inđija 2015.
 9. Obradović M., Radić D., Stanojević M., Jovović A., Todorović D., Karličić N.: Uticaj vrednosti HGI i karakteristika uglja na kapacitet mlevenja i potrošnju energije za mlevenje, - Zbornik radova sa 29. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '16, pp. 289-301, ISBN 978-86-81505-81-6, Beograd 2016.
 10. Paunović N., Karličić N.: Revitalizacija rotornog bagera SRS 1301 24/2.5 pogonski br. 10 – Polje „D“ Rudarski basen Kolubara, - Zbornik radova sa 29. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '16, pp. 137-147, ISBN 978-86-81505-81-6, Beograd 2016.
 11. Osmanoski T., Valdevit D., Karličić N.: Tehnički i ekološki aspekti prelaska kotlovskog postrojenja sa uglja na biomasu, - Zbornik radova sa 29. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '16, pp. 195-208, ISBN 978-86-81505-81-6, Beograd 2016.
 12. Osmanoski T., Valdevit D., Karličić N.: Gašenje individualnih kotlovskih postrojenja i povezivanje na toplovodnu mrežu sistema daljinskog grejanja, - Zbornik radova sa 30. Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji - Procesing '17, pp 101-105, ISBN 978-86-81505-83-0, Beograd 2017.

Učešće u naučnoistraživačkim projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 1. Projekat „Smanjenje aerozagađenja iz termoelektrana u JP Elektroprivreda Srbije“, Program: Integralna i interdisciplinarna istraživanja III42010, Rukovodilac: Predrag Stefanović (Institut za nuklearne nauke Vinča), 2010-2020.

Originalna stručna ostvarenja

Tehničke realizacije
 1. Radić D., Stanojević M., Jovović A., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Projekat smanjenja emisije ugljen-monoksida iz VTR GAU, (rađeno za JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd), broj strana 102, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 513/707/2013, Beograd, jun 2013.
 2. Jovović A., Todorović D., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Studija opravdanosti Pogodnost lokacije TE Morava za tretman neorganskog opasnog otpada industrijskog porekla, (rađeno za JP EPS), broj strana 247, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, br. izveštaja 510/707/2015, Beograd, oktobar 2015.
Ostali bitniji elaborati
 1. Stanojević M., Jovović A., Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Izveštaj o ispitivanjima fizičko-hemijskih karakteristika i aeracionih svojstava uzorka pepela iz TENT B – I faza, (rađeno za JP EPS Beograd, PD TENT d.o.o, Obrenovac), broj strana 120, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 502-1/707/2012, Beograd, januar 2012.
 2. Stanojević M., Jovović A., Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Izveštaj o ispitivanjima fizičko-hemijskih karakteristika i aeracionih svojstava uzorka pepela iz TENT B – II faza, (rađeno za JP EPS Beograd, PD TENT d.o.o, Obrenovac), broj strana 153, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 502-2/707/2012, Beograd, decembar 2012.
 3. Stanojević M., Jovović A., Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N., Stevanović V., Prica S., Maslovarić B., Petrović M.: Pogonska ispitivanja uslova i kapaciteta odvijanja pneumatskog transporta pepela i kontrolni proračun sistema pneumatskog transporta pepela u odnosu na projektne i eksploatacione uslove – III faza, (rađeno za JP EPS Beograd, PD TENT d.o.o, Obrenovac), broj strana 68, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 502-3/707/2012, Beograd, oktobar 2012.
 4. Stanojević M., Jovović A., Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N., Stevanović V., Prica S., Maslovarić B., Petrović M.: Izrada elaborata sa predlogom mera za povećanje pouzdanosti u radu novog sistema otpepeljivanja na blokovima B1 i B2 u TENT d.o.o, ogranaka TENT B sa kontrolnim proračunom i neophodnim prethodnim ispitivanjima – Završni izveštaj IV faza, (rađeno za JP EPS Beograd, PD TENT d.o.o, Obrenovac), broj strana 136, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 502-4/707/2012, Beograd, maj 2013.
 5. Jovović A., Todorović D., Radić D., Stanojević M., Obradović M., Karličić N., Sekulović B., Simov M.: Izbor najbolje dostupnih tehnika (BAT) iskazanih kroz BREF u termoelektranama i termoelektranama toplanama – IPPC postrojenjima – Elaborat, (rađeno za JP Elektroprivreda Srbije), broj strana 299, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 506/707/2012, Beograd, jun 2012.
 6. Jovović A., Todorović D., Radić D., Stanojević M., Obradović M., Karličić N., Sekulović B., Simov M.: Izbor najbolje dostupnih tehnika (BAT) iskazanih kroz BREF u termoelektranama i termoelektranama toplanama – IPPC postrojenjima – Elaborat-izvod, (rađeno za JP Elektroprivreda Srbije), broj strana 22, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 506-1/707/2012, Beograd, jun 2012.
 7. Stanojević M., Jovović A., Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Ispitivanje mlinova u TE „Morava“ pre i posle rekonstrukcije, (rađeno za PD TENT d.o.o, Obrenovac, TE Morava), broj strana 76, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 510/070/2012/2013, Beograd, april 2013.
 8. Radić D., Stanojević M., Jovović A., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Određivanje karakteristika uglja, paralelno bilansiranje blokova i određivanje stepena korisnosti blokova on-line sistemom na TENT B1 i TENT B2 – I faza: rezultati ispitivanja, (rađeno za JP Elektroprivreda Srbije, PD TENT d.o.o, Obrenovac), broj strana 63, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 510/707/2013, Beograd, april 2013.
 9. Radić D., Jovović A., Stanojević M., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Prijemna ispitivanja kotla Suri VV50 kapaciteta 50 MW u JKP Toplana Valjevo – Izveštaj o ispitivanju, (rađeno za Kirka Suri d.o.o, Beograd), broj strana 49, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 511/707/2013, Beograd, maj 2013.
 10. Radić D., Stanojević M., Jovović A., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Određivanje karakteristika uglja, paralelno bilansiranje blokova i određivanje stepena korisnosti blokova on-line sistemom na TENT B1 i TENT B2, (rađeno za JP Elektroprivreda Srbije, PD TENT d.o.o, Obrenovac), broj strana 79, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 514/707/2013, Beograd, jun 2013.
 11. Radić D., Jovović A., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Garancijska ispitivanja ekonomajzera na tri postojeća kotla u JKP Toplana Šabac, (rađeno za Remming d.o.o), broj strana 46, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, br. izveštaja 521/707/2013, Beograd, decembar 2013.
 12. Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Garancijska ispitivanja zagrejača vazduha na dva postojeća kotla na ugalj u energani fabrike šećera Sunoko d.o.o. Novi Sad, Proizvodni centar Kovačica, (rađeno za Sunoko d.o.o, Proizvodni centar Kovačica), broj strana 34, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 502/707/2014, Beograd, decembar 2014.
 13. Radić D., Jovović A., Obradović M., Todorović D., Karličić N., Živanović T., Tucaković D., Stupar G.: Ispitivanje u cilju dokazivanja projektovanih parametara kotla KfW 4 u TO Sever – Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana, (rađeno za Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana), broj strana 65, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 503/707/2014, Beograd, februar 2015.
 14. Stanojević M., Jovović A., Radić D., Obradović M., Karličić N., Todorović D.: Završni izveštaj o ispitivanju mlinova u TE Morava pre i posle rekonstrukcije, (rađeno za JP Elektroprivreda Srbije, Beograd), broj strana 99, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, br. izveštaja 501/707/2015, Beograd, februar 2015.
 15. Jovović A., Todorović D., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Modeling air qulity impact of TPP Kostolac B in order to examine the possibility for reducing the highs of stacks of B1 and B2 units, (rađeno za China Machinery Engineering Corporation-CMEC), broj strana 32, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 504/707/2015, Beograd, mart 2015.
 16. Jovović A., Todorović D., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Studija definisanja tehničko tehnoloških mera na postrojenjima za sagorevanje u RNP sa procenom troškova u cilju usaglašavanja emisija zagađujućih materija u vazduh sa GVE propisanih Direktivom 2010/75/EU o industrijskim emisijama, (rađeno za NIS AD), broj strana 117, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 512/707/2015, Beograd, decembar 2015.
 17. Jovović A., Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N., Stanojević M.: Prikupljanje podataka i priprema podloga za izradu Strategije zaštite vazduha, (rađeno za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije), broj strana 193, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 513/707/2015, Beograd, decembar 2015.
 18. Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Ispitivanja nepropusnosti komore uređaja TEVIN 01-15 za ispitivanje VVOC, VOC i SVOC iz građevinskog materijala, (rađeno za Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Laboratorija za fizičku hemiju 050), broj strana 13, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 502/707/2016, Beograd, jul 2015.
 19. Radić D., Obradović M., Jovović A., Todorović D., Karličić N., Stanojević M.: Prijemna ispitivanja kotla VK-4 kapaciteta 70 MW u JKP Beogradske elektrane, Toplana Konjarnik, (rađeno za MONTPROJEKT), broj strana 75, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 511/707/2015, Beograd, januar 2016.
 20. Jovović A., Todorović D., Radić D., Stanojević M., Obradović M., Trninić M., Karličić N.: Mogućnost konverzije i iskorišćenja otpadnih sirovina (guma, plastika, otpadno motorno ulje) pirolitičkim postupkom u čvrste i tečne agregate, (rađeno za JP EPS), broj strana 158, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 501/707/2015, Beograd, januar 2016.
 21. Radić D., Jovović A., Obradović M., Kijevčanin M., Todorović D., Karličić N.: Studija Analiza mogućih tehničkih rešenja smanjenja vidljivosti gasne perjanice, (rađeno za ELIXIR ZORKA MINERALNA ĐUBRIVA, D.O.O, ŠABAC), broj strana 62, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 504/707/2016, Beograd, septembar 2016.
 22. Radić D., Obradović M., Todorović D., Karličić N.: Ispitivanje radnih parametara industrijskog usisivača za usisavanje pepela na blokovima termoelektrane Kostolac A, (rađeno za Delta inženjering d.o.o.), broj strana 32, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 505/707/2016, Beograd, oktobar 2016.
 23. Jovović A., Todorović D., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Modeling air quality impact of TPPs KOSTOLAC A and B in order to examine the B3 Unit’s stack high, (rađeno za China Machinery Engineering Corporation-CMEC), broj strana 32, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 507/707/2016, Beograd, oktobar 2016.
 24. Jovović A., Todorović D., Radić D., Obradović M., Karličić N., Stanojević M.: Izrada prijave za dobijanje IPPC dozvole JP EPS, (rađeno za JP EPS), Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd, oktobar 2016.
 25. Radić D., Jovović A., Stanojević M., Obradović M., Karličić N., Todorović D.: Pravci optimalnog smanjenja emisija azotnih oksida iz toplana JKP „Beogradske elektrane“ koje sagorevaju gasovita goriva u cilju usaglašavanja sa važećim regulativama, (rađeno za JKP Beogradske elektrane), broj strana 152, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 508/707/2016, Beograd, novembar 2016.
 26. Radić D., Jovović A., Stanojević M., Obradović M., Karličić N., Todorović D.: Mogućnosti smanjenja emisije oksida sumpora i azota u toplanama JKP Beogradske elektrane koje koriste tečna goriva uz sagledavanje do sada izvršenih aktivnosti, (rađeno za JKP Beogradske elektrane), broj strana 146, Mašinski fakultet u Beogradu, br. izveštaja 509/707/2016, Beograd, novembar 2016.

Učešće u komisiji za ocenu i odbranu master rada

 1. Stevčić, N.: Idejno rešenje podstanice kiseonika (kapaciteta 180 t/god) i acetilena (kapaciteta 90 t/god) sa razvodnom mrežom, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2016.
 2. Cvetić, D.: Idejno rešenje rekonstrukcije transporta pepela i šljake na malovodni režim u TE Nikola Tesla A, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2016.
 3. Andrić, A.: Ispitivanje mlinskog postrojenja za pripremu ugljenog praha u okviru parnog kotla termoenergetskog bloka kapaciteta 28 t/h, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2016.
 4. Mirković, A.: Idejno rešenje industrijske gasifikacione stanice za tečni kiseonik, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2017.
 5. Pantić, N.: Idejno rešenje instalacije za snabdevanje toplane kapaciteta 34,5 MW komprimovanim prirodnim gasom u cilju supstitucije tečnog goriva, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2017.
 6. Stevanović, B.: Idejno rešenje distributivnog centra kiseonika kapaciteta 4×12 boca zapremine 40 l, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2017.
 7. Lazarević, N.: Idejno rešenje postrojenja za doziranje elektrofiltarskog pepela u mlinove cementa kapaciteta 2×40 t/h, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2017.
 8. Gligorijević, M.: Racionalna upotreba energije i mere za unapređenje energetske efikasnosti u industrijskim pogonima, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2017.
 9. Stojnev, S.: Idejno rešenje postrojenja za završnu pripremu vode za primenu u termoenergetskim postrojenjima kapaciteta 500 m3/h, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2017.
 10. Ivankov, M.: Unapređenje energetske efikasnosti peći za atmosfersku destilaciju nafte kapaciteta 10000 t/dan, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2017.
 11. Hinić, A.: Idejno rešenje postrojenja za pripremu vode za procese i postrojenja u fabrici tekstila kapaciteta 90 m3/h, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.
 12. Jeremić, S.: Idejno rešenje sistema za dogrevanje poluproizvoda u rezervoarima za skladištenje pomoću parabolično-podužnih solarnih kolektora, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.
 13. Marković, E.: Idejno rešenje proizvodnje i prečišćavanja argona iz postrojenja za razlaganje vazduha kapaciteta 21000 m3/h gasovitog kiseonika, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.
 14. Gradinac, J.: Idejno rešenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz valjaonice čelika kapaciteta 2620 m3/h, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.
 15. Krstojević, A.: Idejno rešenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda iz fabrike tekstila, kapaciteta 50 t/h, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.
 16. Zelenović, M.: Idejno rešenje postrojenja digestora za anaerobnu biološku obradu mulja iz procesa prečišćavanja sanitarnih otpadnih voda za grad veličine 86000 ES, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.
 17. Stanković, M.: Idejno rešenje postrojenja za odsumporavanje dimnog gasa iz termoelektrane snage 350 MW, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.
 18. Jelenković, R.: Idejno rešenje linije mulja sa proizvodnjom biogasa, kapaciteta 153500 ES, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.
 19. Rakić, M.: Analiza mogućnosti iskorišćenja entalpije dimnog gasa iz peći za pečenje slanih štapića i idejno rešenje sistema za proizvodnju rashladne energije za potrebe kondicioniranja proizvodne hale, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, 2018.