Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine

ats

Univerzitet u Beogradu
Mašinski fakultet
Katedra za procesnu tehniku

Kraljice Marije 16
11120 Beograd

Rukovodilac laboratorije: prof. dr Dejan Radić
tel: +381 11 3370 366
e-mail: dradic@mas.bg.ac.rs

Zamenik rukovodioca laboratorije: prof. dr Srbislav Genić
tel: +381 11 3302 360
e-mail: sgenic@mas.bg.ac.rs


Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine je akreditovana laboratorija za ispitivanje koja posluje u okviru Mašinskog fakulteta u Beogradu. Akreditovana laboratorija je kao nezavisna organizaciona struktura proizašla iz iskustva stečenih ispitivanjima koji su članovi Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu obavljali u okviru naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privrednim organizacijama.

U okviru Laboratorije za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine trenutno radi 12 zaposlenih, specijalizovanih u oblastima procesnog inženjerstva, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Obim akreditacije obuhvata:

Predmet ispitivanja Vrsta ispitivanja Standard
Vazduh
Otpadni gas
Emisije iz stacionarnih izvora
– merenje koncentracije azotnih oksida NO, NO2 i NOx (hemiluminiscencija)
SRPS ISO 10396
SRPS ISO 10849
SRPS EN 14792
Emisije iz stacionarnih izvora
– merenje koncentracije sumpor-dioksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija, NDIR)
SRPS ISO 10396
SRPS ISO 7935
Emisije iz stacionarnih izvora
– merenje koncentracije ugljen- monoksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija, NDIR)
SRPS EN 15058
Emisija iz stancionarnih izvora
– merenje koncentracije kiseonika (paramagnetizam)
SRPS EN 14789
Emisije iz stacionarnih izvora
– merenje koncentracije ugljen- monoksida, ugljen-dioksida i kiseonika
SRPS ISO 10396
SRPS ISO 12039
Emisije iz stancionarnih izvora
– merenje koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika (metoda plameno-jonizujuće detekcije)
SRPS EN 12619
SRPS EN 13526
Određivanje dimnog broja pri sagorevanju ulja za loženje SRPS B.H8 270
Određivanje masene koncentracije praškastih materija (gravimetrijska metoda) SRPS ISO 9096
SRPS ISO 10780
SRPS EN 13284-1
Merenje brzine i zapreminskog protoka struje gasova u kanalima SRPS ISO 10780
SRPS EN ISO 16911-1
Određivanje vlage u otpadnom gasu u kanalima i dimnjacima (adsorpcija/gravimetrija) SRPS EN 14790
Komorni kotlovi Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS EN 12953-11
Kotlovi sa vodogrejnim cevima
i pomoćna oprema
Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS EN 12952-15
Razmenjivači toplote Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) SRPS EN 305
SRPS EN 1148
ANSI/AHRI STANDARD 400-2001

Obim akreditacije Laboratorije je obuhvatio prevashodno ona ispitivanja za koja postoji interes na tržištu i/ili zakonska obaveza da ih rade akreditovane organizacije. Kroz akreditaciju, kao međunarodno opšte prihvaćen postupak dokazivanja kompetentnosti, Laboratorija potvrđuje svoje tehničke performanse u poslovima ispitivanja.

Posebno treba istaći da Laboratorija, za sve akreditovane metode fizičko-hemijskih ispitivanja emisije zagađujućih materija u vazduh, ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025 ali i standarda SRPS CEN/TS 15675. Laboratorija dugi niz godina poseduje ovlašćenje nadležnog Ministarstva za poslove merenja emisije (trenutno je važeća Dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađenja broj 353-01-01313/2019-03 od 01.07.2019.), u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha (“Službeni glasnik RS“ broj 36/09 i 10/13) i Pravilnikom o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije i stacionarnih izvora zagađivanja (“Službeni glasnik RS“ broj 1/12). Prema navedenoj Dozvoli Laboratorija se obavezala da će svoja merenja emisije iz industrijskih postrojenja/emitera i ispitivanja ispravnosti rada sistema za kontinualno merenje emisije obavljati na način propisan Uredbom o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja (“Službeni glasnik RS”, broj 5/16), Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Službeni glasnik RS”, broj 6/16), Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Službeni glasnik RS”, broj 111/15) i u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 14181: Emisije iz stacionarnih izvora — Obezbeđenje kvaliteta automatskih mernih sistema.

Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine je trenutno opredeljena za korišćenje isključivo standardnih metoda merenja i ispitivanja. U oblasti merenja emisije posebno je važno istaći da se primenjuju referentne metode ispitivanja što obezbeđuje maksimalno poverenje u rezultate ispitivanja. Krajnji cilj je primena prikladnih metoda ispitivanja koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe korisnika i državnih organa uprave.

Detaljan obim akreditacije Laboratorije za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine se može pogledati na sajtu Akreditacionog tela Srbije, pod akreditacionim brojem 01-312.


  1. Laboratorija ispunjava zahteve za periodično merenje emisije u skladu sa SRPS CEN/TS 15675 i (uzorkovanje)
  2. Detaljan obim akreditacije možete preuzeti sa sledećeg LINKA
  3. Opšte uslove poslovanja možete preuzeti sa sledećeg LINKA