Magistarske teze odbranjene u periodu od 1974. do 2019. godine

KandidatTemaGodinaMentor
1 Nenad Radojković Proučavanje termodinamičkih osobina rastvora ternarnih sistema preko dopunskih zapremina 1974 B. Đaković
2 Martin Bogner Termodinamički aspekti kula za hlađenje 1975 J. Šel
3 Milan Pavlović Kinetika sušenja uglja 1977 B. Đaković
4 Dušan Popovski Toplotni proračun vlažnih rashladnih tornjeva 1977 B. Đaković
5 Dušan Maksimović Proračunavanje ponašanja kaskadnih difuzionih kolona 1977 B. Đaković
6 Branislav Jaćimović Ponašanje u radu kaskadne difuzne kolone sa unifluks-podovima 1978 B. Đaković
7 Predrag Marjanović Eksperimentalno određivanje koeficijenta trenja mešavine gas-čvrste čestice za razna hidrodinamička stanja sistema 1978 M. Šašić
8 Nenad Kažić Proučavanje promena pritiska u cilju definisanja hidromehaničkih sila u vibracionom ekstraktoru 1979 D. Voronjec
9 Franc Kosi Primena metoda varijacionog principa na procese molekularnog prenosa 1979 B. Đaković
10 Pera Radovanović Tehnoekonomska optimizacija rekuperativnih razmenjivača toplote 1979 B. Đaković
11 Goran Jankes Primena kiseonika u intezifikaciji procesa topljenja u kupolnim pećima 1979 M. Antić
12 Slobodan Ristić Uticaj suspenzija u binarnoj smeši na efikasnost podova kolone 1980 B. Đaković
13 Miloš Kuburović Primena procesa pirolize na razlaganje gradskih otpadaka 1980 M. Antić
14 Predrag Savić Fenomeni prenosa mase u apsorpcionim kolonama sa ispunom 1981 B. Đaković
15 Mihailo Gordić Uticaj prelivnih pregrada na efikasnost unifluks podova 1981 B. Đaković
16 Dragan Lazarević Prilog proučavanju dinamike procesa smrzavanja proizvoda u parama azota 1981 B. Đaković
17 Vladan Karamarković Mogućnost korišćenja drvnih otpadaka kao energetske sirovine 1982 M. Antić
18 Mladen Stoiljković Teorijsko i eksperimentalno istraživanje prečišćavanja vazduha u nekim specifičnim granama procesne industrije 1982 D. Voronjec
19 Branislav Savić Zagađivanje ljudske sredine produktima sagorevanja ispuštenim kroz dimnjak u atmosferu iz termoelektrana 1982 M. Antić
20 Miroslav Stanojević Mogućnost uštede energije u pećima za proizvodnju cementa primenom kiseonika 1982 M. Antić
21 Borislav Grubor Razmena toplote između fluidizovanog sloja i uronjenih horizontalnih cevi 1983 D. Voronjec
22 Borivoje Vučićević Optimizacija uređaja za hlađenje u tehnološke vode u mlekarama 1983 B. Đaković
23 Kemal Tahirbegović Prilog proračunavanju razvoja metoda rekuperacije energije u nekim sistemima gas-čvrsta faza 1983 D. Voronjec
24 Gordan Dragutinović Približna analitička rešenja neuravnoteženih i nesimetričnih suprotnosmernih regeneratora primenom Tarelkinovog postupka 1983 D. Milinčić
25 Veljko Šajatović Prilog razvoju novih koncepcija familija konstrukcijskih rešenja razmenjivača toplote 1984 D. Popović
26 Milan Stakić Karakterizacija mlazeva gasa sa česticama 1985 D. Voronjec
27 Mirko Panić Metode ekstrapolacije i korelacije u programiranju razvoja proizvodnje mašina i aparata procesne tehnike 1985 D. Popović
28 Milomir Stojnić Prilog proučavanju izbora tehničko tehnoloških parametara vibracionih sita pri klasifikaciji granula kompleksnih đubriva 1985 D. Popović
29 Alesandar Petrov Efekti primene tehničkog kiseonika u plamenim pećima za topljenje stakla 1985 M. Antić
30 Ivan Bučevac Prilog ispitivanju efektivnosti složenih sistema u procesnoj industriji 1985 D. Popović
31 Aleksandar Raković Analiza kinetike sušenja prirodnih materijala 1987 D. Voronjec
32 Slobodan Rackov Neki problemi analize nosećih konstrukcija oklopnih vozila opisanih konačnim elementima oblika ploče 1987 D. Janković
33 Milan Dedić Primena metoda konačnih elemenata na proračun napona cilindričnog horizontalnog suda pod dejstvom pritiska sopstvene težine i drugih vertikalnih opterećenja 1987 K. Jojić
34 Stevan Nemoda Mehanizmi prenosa toplote i temperatursko polje u fluidizovanom sloju 1988 D. Voronjec
35 Srđan Nešić Procesi razmene toplote i mase u sprej sušari 1988 D. Voronjec
36 Gordana Šorak Mogućnosti povezivanja kinetike i dinamike sušenja koloidnih kapilarno-poroznih materijala 1989 D. Voronjec
37 Jozo Tumbas Prilog razvoja sistema održavanja u procesnoj industriji 1989 M. Bogner
38 Miodrag Janković Strujno i temperatursko polje turbulentnog mlaza plazme 1990 S. Čantrak
39 Milan Gojak Teorijsko i eksperimentalno određivanje sastava višekomponentne smeše po visini destilacione kolone 1990 D. Voronjec
40 Ljubiša Radenković Uticaj čvrste faze na transport toplote u prstenastom preseku 1990 M. Bogner
41 Michael Nikolich Određivanje osobina letećeg pepela nastalog sagorevanjem uglja u fluidizovanom sloju pod pritiskom 1990 M. Radovanović
42 Dragoljub Dakić Uticaj karakteristika čvrstih goriva i termodinamičkih parametara radnog režima na ponašanje goriva pri sagorevanju u fluidizovanom sloju 1991 D. Voronjec
43 Aleksandar Petrović Analiza uticaja lokalnih opterećenja na naponsk stanja cilindričnih omotača posuda pod pritiskom 1992 M. Bogner
44 Milenko Karan Razvoj postrojenja za visokotemperatursku regeneraciju granulisanog aktivnog uglja 1993 M. Antić
45 Mirjana Terzić Ispitivanja fenomena prinudne konvekcije u poroznom sloju 1993 D. Voronjec
46 Srbislav Genić Ispitivanje hidrodinamičkih parametara podova sa prelivnim uređajima u kaskadnim difuzionim kolonama pri kontaktu gasa i tečnosti 1994 B. Jaćimović
47 Pavle Čenić Dinamička ravnoteža lebdećih elemenata kod indikatora protoka 1994 M. Bogner
48 Branislav Grbović Uticaj konstrukcije „Venturi" izdvajača na stepen izdvajanja čvrstih čestica 1995 M. Kuburović
49 Jožef Vodnik Mogućnosti korišćenja bezdimenzione jednačine kinetike sušenja u definisanju tehnologije sušenja 1995 D. Voronjec
50 Aleksandar Dedić Analiza specifičnosti procesa konvektivnog sušenja drveta 1995 D. Voronjec
51 Valentina Turanjanin Određivanje koeficijenta prelaza toplote i mase pri konvektivnom sušenju koloidno-kapilarnih poroznih materijala 1995 D. Voronjec
52 Nebojša Milovanović Karakteristike procesa devolatilizacije jugoslovenskih lignita 1996 G. Jankes
53 Aleksandar Jovović Uticaj vlage i morfološkog sastava na karakteristike postupka prerade čvrstog komunalnog otpada 1996 M. Kuburović
54 Mirko Dobrnjac Efikasnost izmenjivača toplote sa spiralnim cevima 1996 M. Bogner
55 Dušan Stokić Termotehnički aspekti transporta tečnog helijuma 1997 D. Voronjec
56 Slavko Đurić Uticaj karakteristika ugljeva (masenog udela sumpora i pepela i sastava pepela) i temperature dimnih gasova na odsumporavanje dimnih gasova suvim aditivnim postupkom 1998 M. Kuburović
57 Nikola Pavlović Uticaj primene kiseonika na proces topljenja u kadnoj peći za keramičku fritu 1998 G. Jankes
58 Rade Milenković Konvektivni transport toplote pri strujanju fluida kroz cevi sa turbulizatorima 1999 B. Jaćimović
59 Milovan Živković Određivanje i analiza napona u cevnim račvama 2000 M. Bogner
60 Dejan Šijaković Određivanje efikasnosti distributera vazduha u uređajima za biološku obradu otpadnih voda 2000 M. Kuburović
61 Jelena Vulović Bašić Uticaj stanja dimnog gasa i čvrstih čestica na kraju procesa odsumporavanja polusuvim postupkom na rad vrećastog filtra 2000 M. Kuburović
62 Dejan Radić Uticaj udela vlage i sastava otpada na karakteristike sagorevanja i deponovanja 2002 M. Kuburović
63 Bojan Janjić Istraživanje prelaza toplote pri poprečnom opstrujavanju cevnog snopa fluidom velike viskoznosti 2002 B. Jaćimović
64 Igor Travar Uticaj veličine materijala temperature i brzine gasa na kinetiku procesa u šaržnoj sušari sa fluidizovanim slojem 2003 M. Kuburović
65 Stojan Simić Definisanje procesnih parametara aeracije otpadnih voda iz pogona za regeneraciju korišćenih ulja u rafineriji ulja 2003 M. Stanojević
66 Pavle Andrić Istraživanje fluidodinamičkih parametara elemenata poluindustrijske difuzione kolone sa neuređenom ispunom pri kontaktu gasa i tečnosti 2003 B. Jaćimović
67 Olivera Dimčić Uticaj temperature agensa sušenja na kinetiku sušenja u rotacionoj sušari i na emisiju čvrstih čestica iz procesa 2004 M. Kuburović
68 Lara Kerkez Uticaj sastava otpada i karakteristika procesa sagorevanja na emisiju zagađujućih komponenata 2004 A. Jovović
69 Boris Latinović Istraživanje pada pritiska vazduha pri strujanju kroz razmenjivače toplote sa orebrenim cevima 2004 B. Jaćimović
70 Bojan Lazarević Određivanje karakterističnih veličina u procesu izdvajanja rastvorenog kiseonika iz vodenih rastvora selektivnog membranskog kontaktora 2004 M. Stanojević
71 Željko Marinović Efikasnost UV dezinfekcije u tretmanu vode za piće - potencijalni efekat reaktivacije mikroorganizama 2005 M. Stanojević
72 Miloš Kaplarević Uticaj procesnih parametara na karakteristike termičke dekompozicije biomase i otpadnih materijala 2005 G. Jankes
73 Dimitrije Đorđević Analiza i optimizacija destilacionih kolona sa podovima na osnovu koncepta teorijskog stepena kontakta 2005 B. Jaćimović
74 Marko Mašić Analiza mogućnosti povećanja energetske efikasnosti u postrojenjima za preradu prirodnog gasa 2005 G. Jankes
75 Igor Ivanović Upravljanje otpadom koji je produkt procesa prerade komunalne otpadne vode membranskim bioreaktorom (MBR) 2005 M. Stanojević
76 Milan Petrović Mogućnosti energetskog iskorišćenja muljeva iz prečišćavanja komunalnih otpadnih voda različitog porekla pri biološkom anaerobnom tretmanu 2005 M. Stanojević
77 Mirjana Stamenić Analiza procesa pečenja građevinskog materijala u tunelskoj peći primenom numeričke simulacije pomoću savremenih softverskih alata 2005 G. Jankes
78 Ljubiša Vladić Istraživanje toplotnih performansi kontaktnih kondenzatora sa segmentim podovima 2006 S. Genić
79 Miloš Jelesijević Potencijal brze pirolize biomase korišćenjem mikrotalasnog zagrevanja za dobijanje drvenog uglja 2007 G. Jankes
80 Nikola Živković Dvofazno strujanje u kanalu aerosmeše sa preprekama za potrebe primene plazmene stabilizacije vatre na kotlu bloka 210 MW TE NIKOLA TESLA - A 2008 G. Jankes
81 Biljana Bogićević Primena membranske filtracije (mikrofiltracije) u tretmanu vode za piće 2008 D. Radić
82 Vesna Bilodić Teorijski i iskustveni okviri monitoringa deponijskog gasa komunalnih deponija sa posebnim razmatranjem deponije Vinča 2008 M. Stanojević
83 Saša Marković Istraživanje aeracionih svojstava i mogućnosti pneumatskog transporta materijala Ferolaks 2009 S. Genić
84 Jovan Filipović Uticaj procesnih parametara i karakteristika procesa na emisiju SO2 na izlazu iz katalitičkog insineratora postrojenja za proizvodnju elementarnog sumpora po modifikovanom klausovom postupku 2010 A. Jovović
85 Mirjana Jeremić Istraživanja koeficijenta prelaza toplote pri opstrujavanju orebrenog cevnog snopa vazduhom 2010 B. Jaćimović
86 Saša Jakimov Eksperimentalna istraživanja razmene toplote i pada pritiska kod pločastih razmenjivača toplote pri strujanju fluida bez promene faze 2010 S. Genić
87 Jelena Pasarić-Pavić Potencijali za racionalizaciju korišćenja energije na potisnim pećima 2010 G. Jankes
88 Vladimir Kolarević Emisija i ispuštanja teških metala pri sagorevanju čvrstog komunalnog otpada 2012 A. Jovović
89 Saša Đorđević Plovno postrojenje za proizvodnju pitke vode pomoću alternativnih izvora energije 2014 S. Genić
90 Milan Vujović Istraživanje uticaja kosagorevanja kanalizacionog mulja i čvrstog komunalnog otpada na životnu sredinu 2016 A. Jovović