Doktorske disertacije odbranjene u periodu od 1977. do 2020. godine

Kandidat Tema Godina Mentor
1 Radomir Mihailović Mogućnosti korišćenja toplote iz gradskog smeća 1977 M. Antić
2 Slobodan Laković Turbulencija graničnog sloja kao metod intenzifikacije prenosa toplote i mase kod kula za hlađenje vode u termoelektranama 1978 B. Milojković
3 Martin Bogner Promena faze u prisustvu inertnog gasa 1978 J. Šel
4 Dušan Sekulić Fazna promena u graničnom sloju pri prelazu toplote i mase slobodnom konvekcijom 1981 B. Đaković
5 Milan Dimić Utvrđivanje zakonitosti transportnih procesa pri mehurastoj kondenzaciji 1984 B. Đaković
6 Dragoslav Milojević Dvodimenzionalno turbulentno strujanje mešavine fluida i čestica 1986 D. Voronjec
7 Branislav Jaćimović Uticaj strukture barbotažnog sloja na efikasnost podova destilacionih kolona 1987 B. Đaković
8 Mita Nedeljković Makrokinetika procesa konvektivnog sušenja zrnastih materijala u nepokretnom sloju 1987 D. Voronjec
9 Vladan Karamarković Prilog proučavanju gasifikacije drvnih otpadaka 1987 M. Antić
10 Franc Kosi Razvoj metoda modeliranja i optimizacije postrojenja za anaerobnu fermentaciju organskih materijala 1987 B. Đaković, D. Voronjec
11 Miloš Kuburović Mogućnost korišćenja energije i materija iz čvrstih otpadaka 1989 M. Antić
12 Milanče Mitovski Termoenergetski efekti pirometalurške prerade koncentrata bakra u topionici u Boru 1989 M. Antić
13 Lampa Sabrija Mogućnosti prerade škriljaca u gorivi gas 1989 M. Antić
14 Đorđe Bašić Istraživanje energetskih karakteristika kontaktnih razmenjivača za zagrevanje vode toplim gasovima 1990 D. Voronjec
15 Slobodan Ristić Uticaj uznošenja na efikasnost podova sa tunelskim kontaktnim elementima u kaskadnim difuzionim kolonama 1990 B. Đaković, M. Bogner
16 Goran Jankes Prilog proučavanju gasifikacije jugoslovenskih lignita 1990 M. Antić
17 Ivan Bučevac Prilog istraživanju uticaja elemenata kvazirednih i kvaziparalelnih veza na efektivnost složenih mašinskih sistema 1991 D. Popović
18 Dragan Vuković Istraživanje efikasnosti ciklona 1994 M. Bogner
19 Miroslav Stanojević Uticaj karakteristika lignita "Kolubara" na proces proizvodnje i sagorevanja ugljenog praha u rotacionim pećima za proizvodnju cementnog klinkera 1995 M. Antić, Bogner
20 Aleksandar Petrov Uticajni faktori na proces termičke prerade biomase 1996 M. Antić, M. Bogner
21 Predrag Milanović Uticaj sastava i temperature vode na izbor toplotne šeme i materijala opreme za korišćenje geotermalne energije 1999 B. Jaćimović
22 Aleksandar Petrović Određivanje napona u cilindričnim omotačima posuda pod pritiskom izazvanih lokalnim opterećenjima 2000 M. Bogner
23 Aleksandar Jovović Uticaj sastava i procesa prerade otpada na emisiju polihronisanih ugljovodonika 2002 M. Kuburović
24 Srbislav Genić Istraživanje radnih parametara podova bez prelivnih uređaja u kaskadnim difuzionim kolonama pri kontaktu gasa i tečnosti 2003 B. Jaćimović
25 Slavko Đurić Istraživanje uticaja procesnih parametara gasova koji se emituju u atmosferu na uslove kondenzacije 2003 M. Kuburović
26 Dejan Radić Uticaj procesnih parametara na efikasnost visokotemperaturske regeneracije granulisanog aktivnog uglja 2006 M. Stanojević
27 Stojan Simić Uticaj rešenja sistema aeracije na efikasnost procesa pri biološkoj obradi rafinerijskih otpadnih voda 2007 M. Stanojević
28 Olivera Dimčić Uticaj procesnih parametara mešanja i densifikacije prahova aktivnog uglja i polietilena na karakteristike sinterovanih filtara namenjenih za prečišćavanje vode za piće 2009 D. Radić
29 Dragan Mandić Istraživanje uticaja zaprljanosti radnih fluida na intenzitet razmene toplote kod pločastih razmenjivača toplote u sistemu daljinskog grejanja, 2011 S. Genić
30 Radenko Rajić Istraživanje procesnih parametara i upravljanje rizicima sistema za demetanizaciju bunarske vode, 2011 S. Genić
31 Nikola Budimir Analiza mogućnosti povećanja energetske efikasnosti šaržnog destilacionog postrojenja za proizvodnju rektifikovanog etanola 2011 B. Jaćimović
32 Marko Jarić Istraživanje toplotnih performansi i pada pritiska kod dobošastih razmenjivača sa zavojnim cevima 2011 S. Genić
33 Zoran Janjuš Upravljanje reciklabilnim materijalima iz čvrstog komunalnog otpada 2012 A. Jovović
34 Barbara Vidaković Poboljšanje CFD modela razvoja požara u tunelu na osnovu eksperimentalnih podataka 2012 S. Genić
35 Nenad Mitrović Naponi i deformacije struktura kompleksne geometrije cevovodne armature 2013 A. Petrović
36 Nikola Tanasić Optimizacija sistema za korišćenje otpadne toplote iz papir mašine u proizvodnoj hali fabrike kartona 2014 M. Stanojević
37 Ljubiša Vladić Analiza mogućnosti primene vakumske degazacije napojne vode sistema daljinskog grejanja 2014 B. Jaćimović
38 Mirjana Stamenić Istraživanje radnih parametara keramičkog gorionika sa poroznom ispunom za sagorevanje gasovitih goriva i otpadnih gasova niske toplotne moći 2014 B. Jaćimović
39 Nikola Jaćimović Procesni fenomeni pri degazaciji vode u kontaktnim kondezatorima sa nasutom ispunom 2014 S. Genić
40 Martina Balać Međusobni uticaj priključaka na stanje napona i deformacija na cilindričnom omotaču posude pod pritiskom 2014 A. Petrović
41 Marko Obradović Istraživanje i komparacija uticaja karakteristika ugljeva niske toplotne vrednosti na njihovu meljivost i parametre procesa mlevenja 2015 D. Radić
42 Marta Trninić Modeliranje i optimizacija procesa pirolize kukuruznog oklaska 2015 A. Jovović
43 Dušan Todorović Uticaj odabranih vrsta biomase i procesa sagorevanja na sastav i karakteristike gasovitih i čvrstih produkata 2015 A. Jovović
44 Petar Kolendić Istraživanja parametara transporta toplote kod orebrenih hladnjaka i zagrejača 2015 S. Genić
45 Uroš Milovančević Uticaj kondenzacije vlage na performanse hladnjaka vazduha sa orebrenim cevima 2016 S. Genić
46 Branka Radanov Istraživanje radnih parametara kontaktnog kondenzatora - degazatora sa kontinualnim kontaktom faza za pripremu vode sistema daljinskog grejanja 2016 B. Jaćimović
47 Vladica Čudić Mogućnost primene procesa remedijacije zemljišta zagađenog teškim metalima i arsenom korišćenjem autohtonih biljnih vrsta uz njihovo korišćenje u energetske svrhe 2017 A. Jovović
48 Dušan Šarac Razvoj metodologije za ispitivanje uticaja dentalnog implanta na noseću strukturu 2018 N. Mitrović
49 Nikola Karličić Svojstva pepela iz termoelektrana značajna za odlaganje i primenu 2019 D. Radić
50 Ivana Čeković Proces gasifikacije drvne sečke u postrojenju za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije 2019 A. Jovović
51 Andrija Petrović Procesne performanse supersoničnog gasnog ejektora sa konvergentno-divergentnom mlaznicom promenljivog poprečnog preseka 2020 S. Genić
52 Miloš Mihailović Toplotne performanse i pad pritiska kod cevnog razmenjivača toplote sa zavojnim rebrima i trouglastim rasporedom cevi 2020 S. Genić
53 Miloš Ivošević Procesne performanse kolone sa ispunom pri vakuumskoj degazaciji vode2020 S. Genić