Spiskovi slušalaca predmeta na Katedri za procesnu tehniku

Upitnici služe isključivo za interne potrebe Katedre za procesnu tehniku, i prikupljeni podaci se koriste samo u svrhu organizacije rada u Katedri za procesnu tehniku i nikako se ne prenose na treće strane. Prikupljanje i obrada podataka iz ovog formulara vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 87/2018).

OAS

Uvod u procesno inženjerstvo i zaštitu životne sredine

Konstruisanje procesne opreme

Procesi i oprema u zaštiti životne i radne sredine (Osnovi inženjerstva rizika i zaštite od požara)

Cevovodi i armatura

Aparati i mašine u procesnoj industriji


MAS

Procesni fenomeni

Mehaničke i hidromehaničke operacije i oprema

Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Toplotne operacije i aparati

Biotehnologija

Hemijske i biohemijske operacije i aparati

Peći i kotlovi u industriji

Procesi i postrojenja za pripremu voda

Principi zaštite životne i radne sredine (Procesna energetika)

Projektovanje, izgradnja i eksploatacija procesnih sistema

Difuzione operacije i aparati

Upravljanje otpadom i otpadnim vodama (Zaštita vazduha)

Gorivi, tehnički i medicinski gasovi

Sušare (Tehnički propisi)

Ekonomske analize u procenom inženjerstvu (Održavanje u procesnoj industriji)

Analiza i upravljanje rizicima u procesnim industrijama (Projektovanje sistema za zaštitu od požara)