Univerzitet u Beogradu
Mašinski fakultet
Katedra za procesnu tehniku

Početna Vesti Istraživanje i razvoj Publikacije Akreditovana laboratorija Kutak za studente Kontakt

Istorijat Katedre za procesnu tehniku

Začetak razvoja procesne tehnike se sreće pri deobi nastave na Univerzitetu u Beogradu između dva svetska rata. Deljenjem nastave školske 1923/24. godine na dva smera: Mašinski i Elektrotehnički, zatim i na treći, Tehnološki smer, učinjen je prvi i odsudan korak ka kasnijem razvijanju ovih grana tehničkih nauka u samostalne fakultete. Ali, u ono vreme, od kada se navode ovi podaci, veze između ovih grupa su bile još veoma čvrste. Prva četiri semestra su bila zajednička, odnosno zajedničke su bile osnove fundamentalnih predmeta, a odvajanje na posebne grupe bilo je od petog semestra. Nastava je trajala osam semestara.
Na grupi za “građenje mašina”, što predstavlja začetak Mašinskog fakulteta, i na grupi za “tehnologiju”, pojavljuju se začeci procesne tehnike u okviru sledećih predmeta: Mehanička tehnologija koju je predavao prof. Dušan Tomić i Fabrička postrojenja prof. Aleksej Lebedev.
Pored izvođenja nastave formirane su i katedre, odnosno zavodi koji i danas postoje. Tako je formirana Katedra za uređenje radionica i fabrička postrojenja, kao i kabineti, odnosno zavodi za fabrička postrojenja, građevinske mašine i enciklopediju mašinstva i Katedra za mehaničke tehnologije.
Navedeni predmeti se sreću i u nastavnim planovima školske 1933/34. godine, što znači da su već značili ozbiljnu osnovu za tadašnje mašinske inženjere. Ovi predmeti se spominju i u programima do izbijanja Drugog svetskog rata 1940, odnosno 1941. godine.
Na Mašinskom fakultetu u Beogradu u jesen 1959. godine, stupanjem na snagu novog Statuta sa novim nastavnim planom (četvrtim po redu od 1948. godine), prvi put se pojavljuju i posebni predmeti iz oblasti procesne tehnike. U okviru Termotehničkog smera formirana je izborna grupa B od dva predmeta koji su se pohađali u VII i VIII semestru i to: Tehnološki postupci i Tehnološka oprema. Predavanja u četvrtoj godini iz navedenih predmeta počela su školske 1959/60. godine, tako da se 1959. godina smatra početkom nastave iz oblasti procesne tehnike na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Kao posebno usmerenje, Procesna tehnika se formira 1966. godine i do danas je bilo više nastavnih planova.

Nastavno-naučni kadar

Razvoj naučno – nastavnih disciplina u poslednjih 45 godina omogućen je stalnim brojnim jačanjem naučno – nastavnog kadra.
Prvim generacijama studenata mašinskog fakulteta u oblasti procesne tehnike nastavu je držao dr Slobodan Končar-Đurđević, tada vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, a zatim su predmete Osnovi tehnoloških aparata i Tehnološki aparati, po nastavnom planu Grupe za tehnološku opremu preuzeli profesori Mašinskog fakulteta: Jovan Šel i Dragutin Popović.
Ubrzo zatim, profesor Milan Antić počinje sa predmetom Industrijske peći, a tadašnji docent dr Dimitrije Voronjec sa predmetom Tehnološke operacije, a potom sa predmetom Osnovi procesne hemije.
Dolaskom profesora dr Branislava Đakovića formiran je osnovni kostur nastavnog plana i jezgro nastavnika i saradnika na Katedri za procesnu tehniku.
U daljem razvoju Katedre zapošljavani su saradnici (inženjeri) što je omogućilo povećanje broja naučnih disciplina i tematskih oblasti koje su obrađivane u okviru istraživačkih projekata i istraživačko–razvojne aktivnosti na Mašinskom fakultetu.
Novi kadrovi i njihova istraživačka i nastavna aktivnost predstavljali su osnovu za proširivanje i unapređivanje nastavnih sadržaja i metoda i stvarali mogućnost da se nastavni planovi i programi stalno prilagođavaju interesovanju mladih za nova uža područja nauke i struke i potrebama i zahtevima razvoja odnosnih oblasti tehnike i tehnologije, proizvodnje i složenih postrojenja procesne tehnike.

Profesori koji su bili zaposleni na Katedri

dr h.c. Milan Antić, dipl. inž. maš.
dr h.c. Dragutin Popović, dipl. inž. maš.
dr Branislav R. Đaković, dipl. inž. maš.
dr Dimitrije K. Voronjec, dipl. inž. maš.
dr Dragan B. Vuković, dipl. inž. maš.
dr Martin Bogner, dipl. inž. maš.
dr Goran Jankes, dipl. inž. maš.
dr Miloš Kuburović, dipl. inž. maš.
dr Miroslav Stanojević, dipl. inž. maš.
dr Branislav Jaćimović, dipl. inž. maš.

Šefovi Katedre za procesnu tehniku u prethodnom periodu

Šef katedrePeriod
dr h.c. Milan Antićdo 01.04.1982.
dr Branislav R. Đakovićod 01.04.1982. do 01.01.1987.
dr Martin G. Bognerod 01.01.1987. do 15.01.1998.
dr Goran G. Jankesod 15.01.1998. do 01.10.2002.
dr Miloš S. Kuburovićod 01.10.2002. do 17.12.2004.
dr Branislav M. Jaćimovićod 01.01.2005. do 01.10.2009.
dr Miroslav M. Stanojevićod 01.10.2009. do 15.09.2015.
dr Aleksandar Lj. Petrovićod 01.10.2015. do 30.09.2018.
dr Srbislav B. Genićod 01.10.2018.