User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Konkurs za inženjera mašinskog održavanja u Fabrici hartije Beograd (Smurfit Kappa) (23.01.2019, admin)

U sektoru mašinskog održavanja u Fabrici hartije Beograd (Smurfit Kappa), otvoren je konkurs za inženjera mašinskog održavanja. Prijave sa biografijom slati preko formulara na adresi https://www.fabrikahartije.rs/karijera/, ili putem elektronske pošte sektora za ljudske resurse hr@fabrikahartije.rs, sa naznakom za poziciju za koju se konkuriše.

Prijava za popravne testove na predmetu Procesni fenomeni u januarskom ispitnom roku (13.01.2019, ptadmin)

Termin popravnih testova na predmetu Procesni fenomeni je četvrtak 17.01.2019.godine u 8.00 u sali 208. Studenti su dužni da se prijave za polaganje popravnih testova najkasnije do utorka 15.01. do 12.00 na email predmetnog nastavnika. Student može polagati jedan popravni test u jednom terminu. Popravni podrazumeva polaganje oba dela odabranog testa (deo sa zadacima i teoretski deo).

Zaključne ocene na predmetu Procesni fenomeni u školskoj 2018./2019. (13.01.2019, ptadmin)

Ukupni rezultati ostvareni u jesenjem semestru na predmetu Procesni fenomeni u formi zaključnih ocena istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Studenti su u obavezi da prijave ispit u januarskom ili februarskom ispitnom roku. Upis ocena u januarskom ispitnom roku biće organizovan u dva termina: 1. četvrtak 17.01.2019. u 8.00 u sali 208 2. četvrtak 24.01.2019. u 9.00 u kabinetu 6

Rezultati ostvareni na testu br.5 na predmetu Procesni fenomeni (13.01.2019, ptadmin)

Rezultati ostvareni na Testu br.5 na predmetu Procesni fenomeni koji je održan 12.01.2019. godine istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Uvid u radove će biti održan u utorak 15.01.2019.godine u periodu od 09.00 do 10.00 u kabinetu br.6.

Termin održavanja Testa br.5 iz predmeta Procesni fenomeni (10.01.2019, ptadmin)

Test br.5 na predmetu Procesni fenomeni će biti održan u subotu 12.01.2019.godine sa početkom u 13.00 u sali 318.

Rezultati ostvareni na testu br.4 na predmetu Procesni fenomeni (10.01.2019, ptadmin)

Rezultati ostvareni na Testu br.4 na predmetu Procesni fenomeni koji je održan 24.12.2018. godine istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Uvid u radove će biti održan u petak 11.01.2019.godine u periodu od 13.00 do 14.00 u kabinetu br.6.

Rezultati III samostalnog zadatka na predmetu Procesni fenomeni (31.12.2018, ptadmin)

Rezultati III samostalnog zadatka i ukupan broj poena koje su studenti prikupili na aktivnosti izrade samostalnih zadataka u okviru predmeta Procesni fenomeni nalaze se u Kutku za studente - Procesni fenomeni.

Rezultati ispita iz Zaštite vazduha (28.12.2018, admin)
Rezultati ispita iz Zaštite vazduha održanog 21.12.2018. objavljeni su u kutku za studente

Test br.4 iz predmeta Procesni fenomeni (21.12.2018, ptadmin)

Test br.4 će biti održan u ponedeljak 24.12.2018.godine sa početkom u 13.00 u sali 318.

Test br.3 iz predmeta Procesni fenomeni (06.12.2018, ptadmin)

Test br.3 će biti održan u ponedeljak 10.12.2018.godine sa početkom u 13.00 u sali broj 318.

Rezultati I samostalnog zadatka na predmetu Procesni fenomeni (31.10.2018, ptadmin)

Objavljeni u okviru odeljka Kutak za studente - Procesni fenomeni.

Uvid u radove - ponedeljak 5.11.2018. u periodu 12.00 do 13.00 u kabinetu 6.


wiki:o_nama:start

ISTORIJAT


Začetak razvoja procesne tehnike se sreće pri deobi nastave na Univerzitetu u Beogradu između dva svetska rata. Deljenjem nastave školske 1923/24. godine na dva smera: Mašinski i Elektrotehnički, zatim i na treći, Tehnološki smer, učinjen je prvi i odsudan korak ka kasnijem razvijanju ovih grana tehničkih nauka u samostalne fakultete. Ali, u ono vreme, od kada se navode ovi podaci, veze između ovih grupa su bile još veoma čvrste. Prva četiri semestra su bila zajednička, odnosno zajedničke su bile osnove fundamentalnih predmeta, a odvajanje na posebne grupe bilo je od petog semestra. Nastava je trajala osam semestara. Na grupi za “građenje mašina”, što predstavlja začetak Mašinskog fakulteta, i na grupi za “tehnologiju”, pojavljuju se začeci procesne tehnike u okviru sledećih predmeta: Mehanička tehnologija koju je predavao prof. Dušan Tomić i Fabrička postrojenja prof. Aleksej Lebedev. Pored izvođenja nastave formirane su i katedre, odnosno zavodi koji i danas postoje. Tako je formirana Katedra za uređenje radionica i fabrička postrojenja, kao i kabineti, odnosno zavodi za fabrička postrojenja, građevinske mašine i enciklopediju mašinstva i Katedra za mehaničke tehnologije. Navedeni predmeti se sreću i u nastavnim planovima školske 1933/34. godine, što znači da su već značili ozbiljnu osnovu za tadašnje mašinske inženjere. Ovi predmeti se spominju i u programima do izbijanja Drugog svetskog rata 1940, odnosno 1941. godine. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu u jesen 1959. godine, stupanjem na snagu novog Statuta sa novim nastavnim planom (četvrtim po redu od 1948. godine), prvi put se pojavljuju i posebni predmeti iz oblasti procesne tehnike. U okviru Termotehničkog smera formirana je izborna grupa B od dva predmeta koji su se pohađali u VII i VIII semestru i to: Tehnološki postupci i Tehnološka oprema. Predavanja u četvrtoj godini iz navedenih predmeta počela su školske 1959/60. godine, tako da se 1959. godina smatra početkom nastave iz oblasti procesne tehnike na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Kao posebno usmerenje, Procesna tehnika se formira 1966. godine i do danas je bilo više nastavnih planova.

NASTAVNO-NAUČNI KADAR


Razvoj naučno – nastavnih disciplina u poslednjih 45 godina omogućen je stalnim brojnim jačanjem naučno – nastavnog kadra. Prvim generacijama studenata mašinskog fakulteta u oblasti procesne tehnike nastavu je držao dr Slobodan Končar-Đurđević, tada vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, a zatim su predmete Osnovi tehnoloških aparata i Tehnološki aparati, po nastavnom planu Grupe za tehnološku opremu preuzeli profesori Mašinskog fakulteta: Jovan Šel i Dragutin Popović. Ubrzo zatim, profesor Milan Antić počinje sa predmetom Industrijske peći, a tadašnji docent dr Dimitrije Voronjec sa predmetom Tehnološke operacije, a potom sa predmetom Osnovi procesne hemije. Dolaskom profesora dr Branislava Đakovića formiran je osnovni kostur nastavnog plana i jezgro nastavnika i saradnika na Katedri za procesnu tehniku. U daljem razvoju Katedre zapošljavani su saradnici (inženjeri) što je omogućilo povećanje broja naučnih disciplina i tematskih oblasti koje su obrađivane u okviru istraživačkih projekata i istraživačko–razvojne aktivnosti na Mašinskom fakultetu. Novi kadrovi i njihova istraživačka i nastavna aktivnost predstavljali su osnovu za proširivanje i unapređivanje nastavnih sadržaja i metoda i stvarali mogućnost da se nastavni planovi i programi stalno prilagođavaju interesovanju mladih za nova uža područja nauke i struke i potrebama i zahtevima razvoja odnosnih oblasti tehnike i tehnologije, proizvodnje i složenih postrojenja procesne tehnike.

Danas na Katedri za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu radi ukupno 11 stalno


REDOVNI PROFESORI

DOCENTI

ASISTENTI

Šefovi Katedre za procesnu tehniku u prethodnom periodu

Dr h.c. MILAN ANTIĆdo 01.04.1982.
Dr BRANISLAV R. ĐAKOVIĆod 01.04.1982. do 01.01.1987.
Dr MARTIN G. BOGNERod 01.01.1987. do 15.01.1998.
Dr GORAN G. JANKESod 15.01.1998. do 01.10.2002.
Dr MILOŠ S. KUBUROVIĆod 01.10.2002. do 17.12.2004.
Dr BRANISLAV M. JAĆIMOVIĆod 01.01.2005. do 01.10.2009.
Dr MIROSLAV M. STANOJEVIĆod 01.10.2009. do 15.09.2015.
Dr ALEKSANDAR LJ. PETROVIĆod 01.10.2015.
wiki/o_nama/start.txt · Last modified: 19/01/2017 14:41 by admin