User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Prezentacija kompanije Danieli - 22.02.2018. (07.02.2018, admin)

Kompanija Danieli (http://www.danieli.com) iz Italije će 22.02.2018. održati prezentaciju u sali 513 od 14:00 do 16:30. Pored prezentacije same Kompanije, tema će biti i mogućnost zaposlenja i/ili izrade MSc rada u preduzeću Danieli i to na lokaciji Danieli Headquarters, Via Nazionale, 41, 33042 Buttrio, u neposrednoj blizini grada Udine, u Italiji.

Pozivaju se studenti master studija modula za:

- Procesnu tehniku, - Termotehniku, - Automatsko upravljanje, - Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika, - Industrijsko inženjerstvo, - Hemijsko inženjerstvo (Tehnološko metalurški fakultet)

da prisustvuju prezentaciji koju će održati predstavnici kompanije Danieli: Marco De Gasperis, Branislav Pajić.


wiki:o_nama:profesori_u_penziji:milan_antic

dr h.c. Milan Antić, dipl. inž. maš.

(1924 - …)


Rođen je u Smederevu, gde je završio gimnaziju. Studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu je upisao1946., a završio 1951. Za asistenta je izabran 1954., a za docenta 1960. za predmete „Lokomotive“ i „Oprema lokomotiva“. Za vanrednog profesora za predmet Lokomotive izabran je 1964. i 1969., a za redovnog profesora 1972. godine. Juna 1964. izabran je za prodekana, a 1966. i ponovo 1967. godine za dekana Mašinskog fakulteta u Beogradu. U toku svoje inženjerske prakse, pored rada na Fakultetu aktivno je sarađivao:

u “Mašinoprojektu” - Beograd i u konstruktivnom birou Fabrike vagona “Dragoslav Đorđević-Goša” u Smederevskoj Palanci, na studiji novih tipova železničkih kola i njihovoj konstrukcionoj obradi i projektovanju njihovih prototipova.
u Odeljenju za železnička vozna sredstva Instituta SANU kao honorarni saradnik na problemima studija i ispitivanja radnog procesa parne lokomotive, na ispitivanjima mogućnosti primene domaćih ugljeva za loženje lokomotivskih kotlova. Pored toga, radio je na proučavanju i ispitivanju kotlovskih postrojenja termoelektrana i toplana Srbije, Bosne, Makedonije i Crne Gore, njihovog radnog procesa i mogućnostima ostvarenja racionalizacije iskorišćenja goriva i toplote.
od 1955. godine u Instutu za ugalj, a od 1959. godine do penzionisanja 1989., u Zavodu za termotehniku Rudarskog instituta u Beogradu, u kojem je sa uspehom obrađivao niz važnih problema iz oblasti termotehnike i zaštite okoline.

1958. godine proveo je dva meseca na višem kursu (Cadres superieurs) koji redovno organizuje francuski Institut za goriva i energiju (Institut Fracaise des combustibles et de l'energie) u Parizu.

Novembra 1959. saopštio je pred Skupom Mašinskog fakulteta svoj habilitacioni rad: Metode za tačnije sračunavanje srednjeg indiciranog pritiska kod lokomotivskih parnih mašina.

Od izbora za docenta 1960. godine predavao je iz predmeta „Lokomotive“ deo Lokomotivska parna mašina i oblast konstruisanja motornih lokomotiva, kao i predmet „Oprema železničkih voznih sredstava“ studentima železničkog smera.

Studentima Grupe za procesnu tehniku od školske 1970/71. predavao je predmet „Industrijske peći i ložišta“, a od školske 1981/82. godine i predmet „Zaštita okoline“.

Šef Katedre za procesnu tehniku bio je od njenog osnivanja do 1982. godine. U centrima za vanredne studije predavao je i predmete Tehničko crtanje i Mašinske elemente. U toku rada na Fakultetu od 1951. godine do odlaska u penziju, aktivno je učestvovao u radu (kao predsednik ili član) skoro svih stalnih i povremenih komisija Mašinskog fakulteta. Posebno treba istaći njegov izvanredno uporan i savestan rad kao prodekana za nastavu i dekana Mašinskog fakulteta (1964.-1969.), u periodu obimnih i složenih promena organizacije Fakulteta u celini. Ne manje aktivan bio je i u mnogim institucijama, forumima i organima u okviru Univerziteta i van njega.

Naučno-istraživačka delatnost profesora Milana Antića odvijala se u više, uslovno podeljenih uže stručnih oblasti železničkog, procesnog mašinstva i termotehnike: Proračuni i projektovanje železničkih vozila; Ispitivanje i projektovanje termotehničkih aparata i mernih uređaja; Istraživanja mogućnosti sagorevanja goriva, uglavnom lignita; Uslovi i mogućnosti primene gasovitih i tečnih goriva; Gasifikacija ugljeva i supstitucija energije produktima iz uglja; Pojava paljenja i niskotemperaturske oksidacije goriva; Smanjenje zagađivanja vazduha čvrstim česticama i oksidima sumpora sadržanih u dimnim gasovima iz termoenergetskih postrojenja; Ispitivanje i izrada analiza toplotne ekonomike fabrika; Termotehnička ispitivanja termoenergetskih postrojenja; Ispitivanje industrijskih postrojenja za razlaganje vazduha; Ispitivanje industrijskih peći i izrada rešenja racionalizacije postojećeg rada peći; Primena tehničkog kiseonika u visokotemperaturskim procesima proizvodnje magnezita, cementa, stakla, livenog gvožđa; Visokotemperaturska regeneracija granulisanog aktivnog uglja; Termička prerada gradskih i industrijskih otpadaka; Piroliza, gasifikacija i sagorevanje uljnih škriljaca; Razvoj, projektovanje i izrada laboratorijskih, poluindustrijskih i industrijskih pećnih postrojenja.

U periodu od 1953. do 1989. godine učestvovao je u realizaciji 250 naučnih i stručnih radova. Radovi u oblasti konstruisanja železničkih vozila sadrže i prvi put kod nas primenjen proračun nosača rađen po savremenim koncepcijama teorije elastičnosti.

Rezultati istraživanja u oblasti projektovanja i ispitivanja termotehničkih aparata i mernih uređaja imaju visoku naučnu i stručnu vrednost. Realizacija ovih rezultata donela je i značajne tehno-ekonomske efekte. Tokom svoje nastavničke, istraživačke i inženjerske delatnosti intenzivno je radio u više oblasti mašinske struke i njene primene u praksi u oblastima železničkog mašinstva, termotehnike i procesnog mašinstva. U tim oblastima njegov rad je usmeren raznoliko: bavio se studijama i istraživanjima, vršio mnogobrojna ispitivanja različitih postrojenja i opreme, radio projekte železničkih vozila, termoenergetskih postrojenja, opštih mašinskih postrojenja, držao predavanja iz oblasti eksploatacije tehničkih postrojenja, napisao skripta za predmete koje je predavao i mnoga korisna uputstva za rukovanje različitim termičkim uređajima. Svoja znanja iz ovih oblasti uspešno je godinama prenosio mlađim kadrovima u okviru mnogih predavanja, seminara i konsultacija.

Svojim naučno-istraživačkim i stručnim radom značajno je doprineo razvoju nauke u oblasti termotehnike i procesne tehnike i primeni nauke u praksi, doprineo je boljem poznavanju i razvoju do praktične primene mnogih termičkih postrojenja, posebno onih u velikim termoelektranama, što je bilo od nesumnjive koristi našoj industriji i termoenergetici.

Za stvaralački doprinos razvoju nastave i nauke u mašinstvu, razvoju visokoškolskih organizacija i afirmaciji naučnoistraživačke delatnosti fakulteta, dodeljen mu je počasni doktorat Univerziteta u Beogradu.

wiki/o_nama/profesori_u_penziji/milan_antic.txt · Last modified: 02/03/2017 11:05 by admin