User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Rezultati ispita iz predmeta Biotehnologija objavljeni su u Kutku za studente (06.07.2018, admin)
Usmeni će biti održan u utorak 10.07.2018. u 9 h

Резултати остварени на испиту из предмета Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године (18.06.2018, ptadmin)

Резултати остварени на испиту Процесна енергетика који је одржан у суботу 16.06.2018.године објављени су у оквиру одељка Кутак за студенте-Процесна енергетика. Упис оцена ће бити организован у понедељак 18.06.2018.г и у уторак 19.06.2018.године у периоду од 9.00 до 10.00 у кабинету 6. Студенти који нису доставили извештај о лабораторијској вежби дужни су да исти доставе предметном наставнику пре уписа оцене у индекс.

Остварени резултати на предмету Процесна енергетика (18.06.2018, ptadmin)

У оквиру одељка Кутак за студенте -Процесна енергетика објављен је списак са оствареним поенима у оквиру наставних активности. Студенти који су обележени црвеном бојом у обавези су да доставе извештаје о лабораторијској вежби! Последњи термин за достављање извештаја је 25.06.2018.


wiki:nastava:strucne_ekskurzije

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА - РУБИН А.Д. КРУШЕВАЦ

Дaнa 21.04.2017. гoдинe у oквиру рeдoвних нaстaвних aктивнoсти нa прeдмeту Биотехнологија у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa прoцeсну тeхнику, рeaлизoвaнa je пoсeтa Рубин А.Д. Крушевац са обиласком производних погона.

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА JКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА СУБОТИЦА

Дaнa 11.12.2015. гoдинe у oквиру рeдoвних нaстaвних aктивнoсти нa прeдмeту Упрaвљaњe oтпaдoм и oтпaдним вoдaмa и у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa прoцeсну тeхнику, рeaлизoвaнa je пoсeтa JКП Вoдoвoд и кaнaлизaциja Субoтицa сa oбилaскoм пoстрojeњa зa трeтмaн oтпaдних вoдa. Сa студeнтимa II гoдинe Maстeр aкaдeмских студиja мoдулa Прoцeснa тeхнику и зaштитa живoтнe срeдинa у пoсeти су били и студeнти мoдулa Хидрoeнeргeтикa.


СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКОМ БАСЕНУ БОР

Посета студената и професора Машинског факултета Универзитета у Београду Рударско-топионичарском басену Бор је била организована дана 04.12.2013.године. У оквиру посете, организован је обилазак погона старе топионице и рафинације бакра, градилишта нове топионице и фабрике сумпорне киселине и постројења флотације Велики Кривељ у оквиру комплекса РТБ Бор. У наставку можете погледати слике са стручне екскурзије.


wiki/nastava/strucne_ekskurzije.txt · Last modified: 25/04/2017 11:45 by admin