User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Rezultati ostvareni na Testu br.2 na predmetu Peći i kotlovi u industriji (14.05.2018, ptadmin)

Rezultati ostvareni na testu br.2 na predmetu Peći i kotlovi u industriji postavljeni su na sajtu u okviru Kutka za studente - odeljak Peći i kotlovi u industriji.

Konkurs za inženjere u kompaniji koja se bavi zaštitom od požara (11.05.2018, ptadmin)

Zainteresovani studenti se mogu javiti nastavniku Mirjani Stamenić (mstamenic@mas.bg.ac.rs) za više informacija

Otvoren konkurs za dva ženjera (BSc ili MSc) Procesne tehnike (04.05.2018, ptadmin)
Kompanija MONTAVAR metalna LOLA

Kompanija MONTAVAR metalna LOLA je otvorila konkurs za dva inženjera (BSc ili MSc) usmerenja Procesna tehnika za rad na projektu Pipe prefabrication and erection u Rafineriji nafte Pančevo, NIS ad. Zainteresovani diplomirani inženjeri, kao i studenti završne godine MSc studija se mogu javiti g-dinu Igoru Gligorijeviću, email: igor.gligorijevic@montavar.rs, tel. +381 60 254 21 32, +381 11 414 38 83

Nastava na predmetu Peći i kotlovi u industriji (20.02.2018, ptadmin)

Nastava na predmetu Peći i kotlovi u industriji se izvodi utorkom od 09:00 do 14:00 u sali 512 na V spratu.

Konsultacije na ovom predmetu:

doc. dr Mirjana Stamenić - utorak i sreda od 14:00 do 15:00 u kabinetu 006 Tomislav Simonović - utorak i sreda 14:00 do 15:00 u kabinetu 012V


wiki:akreditovana_laboratorija


UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

LABORATORIJA ZA PROCESNU TEHNIKU, ENERGETSKU EFIKASNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Kraljice Marije 16, 11000 Beograd
Tel. centrala 011/3302 200


Rukovodilac laboratrije: prof. dr Dejan Radić 011/3370 366
email: dradic@mas.bg.ac.rs


Zamenici rukovodioca laboratorije:
prof. dr Aleksandar Petrović 011/3302 389
apetrovic@mas.bg.ac.rs
prof. dr Srbislav Genić 011/3302 360
sgenic@mas.bg.ac.rs


Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine je akreditovana laboratorija za ispitivanje koja posluje u okviru Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Kao nova organizaciona struktura, akreditovana laboratorija je proizašla iz iskustava stečenih ispitivanjima koja su članovi Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu obavljali u okviru naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privrednim organizacijama.

U okviru Laboratorije radi 10 zaposlenih, prvenstveno nastavnika Mašinskog fakulteta u Beogradu, specijalizovanih u oblastima procesnog inženjerstva, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, za koje je Laboratorija akreditovana.


Predmet ispitivanja Vrsta ispitivanja Opseg merenja (gde je primenjivo) Standard
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 13445-5:2010, t.10.2.3.3
Komorni kotlovi Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 12953-5:2010, t.5.7.2.3
Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS EN 12953-11:2009
Vodogrejni kotlovi i pomoćna oprema Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 12952-6:2012, t.10.2
Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS EN 12952-15:2009
Parni kotlovi Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS M.E2.2013:1980 (povučen)
DIN 1942:1994
(povučen)
Cevovodne armature Ispitivanje čvrstoće kućišta p = 0 – 40 bar SRPS EN 12266-1: 2013, P10
Ispitivanje zaptivenosti kućišta SRPS EN 12266-1: 2013, P11
Ispitivanje zaptivenost sedišta SRPS EN 12266-1: 2013, P12
Ispitivanje čvrstoće zapornog tela SRPS EN 12266-1: 2013, P20
Ispitivanje zaptivanja povratnog sedišta SRPS EN 12266-1: 2013, P21
Razmenjivači toplote Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) protok: 0-9 m/s, temperatura: 0-200oC
pad pritiska: 0-1,5 bar
SRPS EN 305: 2012
SRPS EN 1148:2012
Kule za hlađenje vode Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) protok: 0-9 m/s, temperatura: 0-200oC
pad pritiska: 0-1,5 bar
SRPS EN13741:2012
CTI code ATC 105/00: 2000
Vazduh
Otpadni gas
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije azotnih oksida NO, NO2 i NOx (hemiluminescencija) NOx: 0 – 2500 ppm SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 10849:2010(1)
SRPS EN 14792:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije sumpor-dioksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija NDIR) SO2: 0 – 3000 ppm SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 7935:2010(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ugljenmonoksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija NDIR) CO: 0 – 5000 ppm SRPS ISO 15058:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije kiseonika (paramagnetizam) O2: 0 – 25% vol SRPS EN 14789:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ugljenmonoksida, ugljen-dioksida i kiseonika CO: 0 – 5000 ppm
CO2: 0 – 20% vol
O2: 0 – 25% vol
SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 12039:2011(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika (metoda plameno-jonizujeće detekcije) 0 – 1000 mg/m3 SRPS EN 12619:2013(1
0 – 10000 ppm SRPS EN 13526:2009(1)
Određivanje dimnog broja pri sagorevanju ulja za loženje
pri sagorevanju ulja za loženje
Bacharach skala: 0 - 9 SRPS B.H8 270:1968
Određivanje masene koncentracije praškastih materija (gravimetrijska metoda) 20 – 1000 mg/m3 SRPS ISO 9096:2010(1)
SRPS ISO 10780:2010(1)
< 50 mg/m3 SRPS EN 13284-1:2009(1)

(1) Laboratorija ispunjava zahteve za periodično merenje emisije u skladu sa SRPS CEN/TS 15675 i (uzorkovanje).

Akreditacija važi do: 29.12.2018.godine

wiki/akreditovana_laboratorija.txt · Last modified: 24/04/2018 15:46 by admin