User Tools

Site Tools


Sidebar

Univerzitet u Beogradu

Mašinski fakultet

Katedra za procesnu tehniku


Konkurs za inženjera mašinskog održavanja u Fabrici hartije Beograd (Smurfit Kappa) (23.01.2019, admin)

U sektoru mašinskog održavanja u Fabrici hartije Beograd (Smurfit Kappa), otvoren je konkurs za inženjera mašinskog održavanja. Prijave sa biografijom slati preko formulara na adresi https://www.fabrikahartije.rs/karijera/, ili putem elektronske pošte sektora za ljudske resurse hr@fabrikahartije.rs, sa naznakom za poziciju za koju se konkuriše.

Prijava za popravne testove na predmetu Procesni fenomeni u januarskom ispitnom roku (13.01.2019, ptadmin)

Termin popravnih testova na predmetu Procesni fenomeni je četvrtak 17.01.2019.godine u 8.00 u sali 208. Studenti su dužni da se prijave za polaganje popravnih testova najkasnije do utorka 15.01. do 12.00 na email predmetnog nastavnika. Student može polagati jedan popravni test u jednom terminu. Popravni podrazumeva polaganje oba dela odabranog testa (deo sa zadacima i teoretski deo).

Zaključne ocene na predmetu Procesni fenomeni u školskoj 2018./2019. (13.01.2019, ptadmin)

Ukupni rezultati ostvareni u jesenjem semestru na predmetu Procesni fenomeni u formi zaključnih ocena istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Studenti su u obavezi da prijave ispit u januarskom ili februarskom ispitnom roku. Upis ocena u januarskom ispitnom roku biće organizovan u dva termina: 1. četvrtak 17.01.2019. u 8.00 u sali 208 2. četvrtak 24.01.2019. u 9.00 u kabinetu 6

Rezultati ostvareni na testu br.5 na predmetu Procesni fenomeni (13.01.2019, ptadmin)

Rezultati ostvareni na Testu br.5 na predmetu Procesni fenomeni koji je održan 12.01.2019. godine istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Uvid u radove će biti održan u utorak 15.01.2019.godine u periodu od 09.00 do 10.00 u kabinetu br.6.

Termin održavanja Testa br.5 iz predmeta Procesni fenomeni (10.01.2019, ptadmin)

Test br.5 na predmetu Procesni fenomeni će biti održan u subotu 12.01.2019.godine sa početkom u 13.00 u sali 318.

Rezultati ostvareni na testu br.4 na predmetu Procesni fenomeni (10.01.2019, ptadmin)

Rezultati ostvareni na Testu br.4 na predmetu Procesni fenomeni koji je održan 24.12.2018. godine istaknuti su u okviru Kutka za studente - odeljak Procesni fenomeni. Uvid u radove će biti održan u petak 11.01.2019.godine u periodu od 13.00 do 14.00 u kabinetu br.6.

Rezultati III samostalnog zadatka na predmetu Procesni fenomeni (31.12.2018, ptadmin)

Rezultati III samostalnog zadatka i ukupan broj poena koje su studenti prikupili na aktivnosti izrade samostalnih zadataka u okviru predmeta Procesni fenomeni nalaze se u Kutku za studente - Procesni fenomeni.

Rezultati ispita iz Zaštite vazduha (28.12.2018, admin)
Rezultati ispita iz Zaštite vazduha održanog 21.12.2018. objavljeni su u kutku za studente

Test br.4 iz predmeta Procesni fenomeni (21.12.2018, ptadmin)

Test br.4 će biti održan u ponedeljak 24.12.2018.godine sa početkom u 13.00 u sali 318.

Test br.3 iz predmeta Procesni fenomeni (06.12.2018, ptadmin)

Test br.3 će biti održan u ponedeljak 10.12.2018.godine sa početkom u 13.00 u sali broj 318.

Rezultati I samostalnog zadatka na predmetu Procesni fenomeni (31.10.2018, ptadmin)

Objavljeni u okviru odeljka Kutak za studente - Procesni fenomeni.

Uvid u radove - ponedeljak 5.11.2018. u periodu 12.00 do 13.00 u kabinetu 6.


wiki:akreditovana_laboratorija


UNIVERZITET U BEOGRADU - MAŠINSKI FAKULTET

LABORATORIJA ZA PROCESNU TEHNIKU, ENERGETSKU EFIKASNOST I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE


Kraljice Marije 16, 11000 Beograd
Tel. centrala 011/3302 200


Rukovodilac laboratrije: prof. dr Dejan Radić 011/3370 366
email: dradic@mas.bg.ac.rs


Zamenici rukovodioca laboratorije:
prof. dr Aleksandar Petrović 011/3302 389
apetrovic@mas.bg.ac.rs
prof. dr Srbislav Genić 011/3302 360
sgenic@mas.bg.ac.rs


Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine je akreditovana laboratorija za ispitivanje koja posluje u okviru Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Kao nova organizaciona struktura, akreditovana laboratorija je proizašla iz iskustava stečenih ispitivanjima koja su članovi Katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu obavljali u okviru naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privrednim organizacijama.

U okviru Laboratorije radi 10 zaposlenih, prvenstveno nastavnika Mašinskog fakulteta u Beogradu, specijalizovanih u oblastima procesnog inženjerstva, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, za koje je Laboratorija akreditovana.


Predmet ispitivanja Vrsta ispitivanja Opseg merenja (gde je primenjivo) Standard
Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 13445-5:2010, t.10.2.3.3
Komorni kotlovi Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 12953-5:2010, t.5.7.2.3
Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS EN 12953-11:2009
Vodogrejni kotlovi i pomoćna oprema Hidrostatičko ispitivanje p = 0 – 40 bar SRPS EN 12952-6:2012, t.10.2
Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS EN 12952-15:2009
Parni kotlovi Termotehničko ispitivanje (merenje termotehničkih karakteristika i stepena iskorišćenja) SRPS M.E2.2013:1980 (povučen)
DIN 1942:1994
(povučen)
Cevovodne armature Ispitivanje čvrstoće kućišta p = 0 – 40 bar SRPS EN 12266-1: 2013, P10
Ispitivanje zaptivenosti kućišta SRPS EN 12266-1: 2013, P11
Ispitivanje zaptivenost sedišta SRPS EN 12266-1: 2013, P12
Ispitivanje čvrstoće zapornog tela SRPS EN 12266-1: 2013, P20
Ispitivanje zaptivanja povratnog sedišta SRPS EN 12266-1: 2013, P21
Razmenjivači toplote Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) protok: 0-9 m/s, temperatura: 0-200oC
pad pritiska: 0-1,5 bar
SRPS EN 305: 2012
SRPS EN 1148:2012
Kule za hlađenje vode Toplotne performanse (merenje protoka, temperature i pada pritiska) protok: 0-9 m/s, temperatura: 0-200oC
pad pritiska: 0-1,5 bar
SRPS EN13741:2012
CTI code ATC 105/00: 2000
Vazduh
Otpadni gas
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije azotnih oksida NO, NO2 i NOx (hemiluminescencija) NOx: 0 – 2500 ppm SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 10849:2010(1)
SRPS EN 14792:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije sumpor-dioksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija NDIR) SO2: 0 – 3000 ppm SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 7935:2010(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ugljenmonoksida (nedisperzivna infracrvena spektrometrija NDIR) CO: 0 – 5000 ppm SRPS ISO 15058:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije kiseonika (paramagnetizam) O2: 0 – 25% vol SRPS EN 14789:2009(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ugljenmonoksida, ugljen-dioksida i kiseonika CO: 0 – 5000 ppm
CO2: 0 – 20% vol
O2: 0 – 25% vol
SRPS ISO 10396:2010(1)
SRPS ISO 12039:2011(1)
Emisije iz stacionarnih izvora – merenje koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika (metoda plameno-jonizujeće detekcije) 0 – 1000 mg/m3 SRPS EN 12619:2013(1
0 – 10000 ppm SRPS EN 13526:2009(1)
Određivanje dimnog broja pri sagorevanju ulja za loženje
pri sagorevanju ulja za loženje
Bacharach skala: 0 - 9 SRPS B.H8 270:1968
Određivanje masene koncentracije praškastih materija (gravimetrijska metoda) 20 – 1000 mg/m3 SRPS ISO 9096:2010(1)
SRPS ISO 10780:2010(1)
< 50 mg/m3 SRPS EN 13284-1:2009(1)

(1) Laboratorija ispunjava zahteve za periodično merenje emisije u skladu sa SRPS CEN/TS 15675 i (uzorkovanje).

Akreditacija važi do: 29.12.2018.godine

wiki/akreditovana_laboratorija.txt · Last modified: 24/04/2018 15:46 by admin